กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

 1. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

2. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
- กฎกระทรวง การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอุดหนุนค่าอหารกลางวัน
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- กฎกระทรวง การขอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
3. กฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับงานลูกเสือฯ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
- คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมเอกสารและผลงานในการรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)
- คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
- กฏกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- แนวทางการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธเด็ก

4. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเงินฯ
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภา
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
- ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

5. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาการศึกษา
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
- พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

6. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานบุคลากร
- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
- ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
- ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

7. คำสั่ง คสช
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ