กฏกระทรวง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

 1. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 2. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
  - ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
  - กฎกระทรวง การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
  - ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอุดหนุนค่าอหารกลางวัน
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
  - พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  - พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  - กฎกระทรวง การขอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
  - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่2)
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่3)
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563
 3. กฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับงานลูกเสือฯ
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  - คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
  - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  - แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมเอกสารและผลงานในการรับสมัครรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์)
  - คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
  - กฏกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - แนวทางการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
  - พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
  - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธเด็ก
 4. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเงินฯ
  - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภา
  - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
  - ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560
  - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551
  - ระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 5. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาการศึกษา
  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  - พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
  - พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 6. กฏหมายระเบียบเกี่ยวกับงานบุคลากร
  - กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
  - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  - พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
  - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  - ว9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  - ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
  - ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  - ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 7. คำสั่ง คสช
  - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ