กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับ อกศจ. และ กศจ.

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
2. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ 1145/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
3. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่ 659/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
4. การมอบหมายผู้แทน สพฐ. เป็นกรรมการใน กศจ. ปี 2560
5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. 
6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
7. แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. คำสั่ง ที่ 103_2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง กศจ.ระนอง
9. คำสั่ง ที่ 147_2562 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง อกศจ.ระนอง
10. คำสั่ง ที่ 3353_2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
11. คำสั่ง ที่ 3354_2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 1/2547
2. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 2/2551
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 3/2553

งานอัตรากำลัง

1. ว 19/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ว 24/2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ว 7/2551 เรื่อง-การปรับปรุง-ตำแหน่งรอง-ผอ.

งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1. ว 21/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1. ว 8073/2560 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 2. ว 33/2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.
3. ว 4/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1. ว 14/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 2. ว 24/2548 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ว 7/2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
4. ว 16/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 4. ว 5/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
5. ว 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1. ว 16/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีัเหตุพิเศษ 2. ว 20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
งานการเลื่อน
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ
1. ว 10/2548 เรื่อง การประเมินบุุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณฺ์
2. ว 7/2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. ว 9/2552 เรื่อง การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 4. ว 25/2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนฯ
5. ว 8/2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)
6. ว 17/2556 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
7. ว 13/2561 เรื่อง การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ มาตรา 38ค.(2)
8. ว 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ-ประเภทอำนวยการ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
1. ว 3/2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าทหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2. ว 7/2553 เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 3. ว 20/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
4. ว 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
5. ว 26/2561 เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
6. ว 9/2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานการย้าย โอน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
1. ว 24/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
2. ว 5/2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ว 117/2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
1. 685/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2. ว 24/2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้
1. ว 20/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. ว 9/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. ว 10/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งฯ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การโอนย้ายข้าราชการอื่น มาดำรงตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 
1. ว 30/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 2. ว 29/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 3. ว 7/2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 4. นร 1006/ว 34 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 5. นร 1006/ว 17 เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลื่อกเพือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ 6. นร 1006_ว 10 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 7. ว 8/2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 8. ว 14/2552 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2 9. ว 22/2555 เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

งานการช่วยราชการ

การให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
1. ว 2384_2557 เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

งานเงินเดือน ค่าตอบแทนและบำเหน็จความชอบ

การให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ ได้รับเงินเพิ่มฯ
1. ว 11_2558 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งเคยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
1. ว 21/2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)+กฎ กพ 2. ว 23/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 3. ว 117/2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 4. แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2551 5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550
6. ว 7/2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
7. ว 10/2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนฯ 38 ค.(2)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2561
3. ว 5/2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ว 6/2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ว 7/2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

การปรับอัตราเงินเดือน
ว 1_2544 หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ 25_2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

งานการประเมินวิทยฐานะ

 1. (ลับ) 2519/2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 2. (ลับ) 3466/2554 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 3. ว 3/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 4. ว 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 5. ว 17/2554 เรื่อง การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
 6. ว 20/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 7. ว 21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 8. ว 5733/2553 เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 9. 0169/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด)
 10. 1100/2553 เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
 11. 1171/2552 เรื่อง การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
 12. 2482/2549 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
 13. ว 26/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
 14. ว 21_2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง 
 15. พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2558
 16. ว 17_2548 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
 17. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553

งานรักษาการ

1. ว 18/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. 734/2560 เรื่อง ชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

งานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
3. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
4. คำสั่ง คสช. ที่ 16_2560
5. คำสั่ง คสช. ที่ 19_2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ