ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักศึกษาธิการจังหวัดระนอง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน เราจะเก็บรักษาความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้ มีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

Call Me Love Sticker by Mary Kay, Inc. for iOS & Android | GIPHY

ช่องทางที่ 1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
ช่องทางที่ 2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 077-828623  โทรสาร 077-828623
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 2/10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : educationranong@gmail.com
ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ————->>   Link 
ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนั
กงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ทางเว็บไซด์    ————–>> Link
ช่องทางที่ 7 QR code ———–>> Link   

           จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง “ไม่มีข้อร้องเรียน”
แบบรายงานข้อมูลการร้องเรียน
———–>> Link