วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 •  วิสัยทัศน์
  “ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวินัย และคุณภาพชีวิตที่ดีก้าวสู่สากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 • พันธกิจ
  ๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสู่สากล
  ๒. เสริมสร้างวินัยและมุ่งสร้างคนดีควบคู่คุณธรรม
  ๓. ส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ๕. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล