ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ www.edurng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077828623

>>ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้<<