ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีกมล  วิภาดาพิสุทธิ์  กรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านมือง   ที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่ และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป