ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ อำเภอกะเปอร์ ครั้งที่ 1/2562

นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ อำเภอกะเปอร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนองและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม