การประชุม กศจ.ระนอง ครั้งที่ 12/2562

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายปรีชา บังกิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระนอง ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งมีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ จำนวน 9 เรื่อง และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 14 เรื่อง