ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563