การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างหน่วยงาน

–  ผังโครงสร้างหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/หน่วย

02. ข้อมูลผู้บริหาร

–  ทำเนียบบุคลากร

03. หน้าที่และอำนาจ
04. ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดระนอง-ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2563

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

–  ติดต่อเรา
–  ที่ตั้งสำนักงาน

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

** ข่าวประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

–  เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
–  Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

** การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

09. Social Network

–  Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
–  เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

** แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

–  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.301)
–  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.302)

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

–  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

** การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

–  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
–  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
–  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
–  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
–  คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
–  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
–  คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

** แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

–  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.301)
–  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (แบบ สงป.302)
–  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
–  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2562-31 มีนาคม 2563)

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

–  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

–  ประกาศ/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

** การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งโอนเลื่อนระดับตำแหน่ง 38ค.(2)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการลาออกจากราชการ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับรักษาการในตำแหน่ง
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการขอใช้บัญชี 38 ค.(2)
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู
หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

–  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
–  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
–  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
–  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
–  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

24. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

** การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

–  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง (โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวปฏิบัติฯ  และแบบฟอร์มคำร้องเรียน)

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

–  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563)

** การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

–  กระดานสนทนา/ร้องเรียน
–  แจ้งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ศธจ.ระนอง
–  Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

–  รายงานผลการปฏิบัติงาน การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

** เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

** การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

** การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

34. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

–  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

** แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

–  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

–  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

37. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

** มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน