๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเปิดเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิด การเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง