ITA 2564

 1. โครงสร้างหน่วยงาน 2564
 2. ข้อมูลผู้บริหาร 2564
 3. หน้าที่อำนาจ 
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  แผนที่/ที่ตั้ง
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
   Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
   Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 8. Q&A
  ถาม – ตอบ
 9. Social Network
   Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
   Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
   คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  คู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
   คู่มือการปฏิบัติงานกกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
  คู่มือการปฏิบัติงานงานคุรุสภา
   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
  ด้านทะเบียนและใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
  ด้านแผนและงบประมาณ
  ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
  ด้านวิเทศสัมพันธ์
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2564
  คู่มือการคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษาอื่น
   คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
  คู่มือสอบแข่งขัน-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-ปี-2563
  คู่มือการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีปกติ
  คู่มือคัดเลือกนักศึกษาทุน
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
 17. E-Service 2564
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564
 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 2564
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 3
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 2563
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
  รายงานการประชุม กศจ.ระนอง
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ตาราง)
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564