ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 1. โครงสร้างหน่วยงาน 2564
 2. ข้อมูลผู้บริหาร 2564
 3. หน้าที่และอำนาจ 
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  ติดต่อเรา
  แผนที่/ที่ตั้ง
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
  ถาม – ตอบ
 9. Social Network
   Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
   Facebook กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564
  แบบ สงป 301 ปี 2564
  แบบ สงป 302 ปี 2564
  แบบ สงป 301 และ สงป 302 ปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) (โครงการ)
   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564
  รายงานความก้าวหน้า (สงป 302) ปี 64
  แบบ สงป 301 และ สงป 302 ปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) (โครงการ)
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  แบบ สงป.301 ปี 2563
  แบบ สงป.302 ปี 2563
  แบบรายงานผลโครงการ
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564
 18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 1
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 2
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 2564
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (5 เรื่อง)
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
  แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564)
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564