ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน 

02 ข้อมูลผู้บริหาร 

03 หน้าที่อำนาจ 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

แผนที่/ที่ตั้ง

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A

09 Social Network

แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี 2564

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2564

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฏิบัติงาน 2564

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2564

 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2564

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564

017 E-Service 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2564

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การร้องเรียนการทุจริต 2564

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2564

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2564

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564

ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564