การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (อกศจ.ระนอง) ครั้งที่ 2/2564

       วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (อกศจ.ระนอง) ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง โดยมีนายปรีชา บัวกิ่ง เป็นประธานการประชุม และมีนางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วยเรื่องเพื่อทราบ 7 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 10 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การกลั่นกรองการขออนุมัติผลและแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู, การกลั่นกรองการขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา และการกลั่นกรองการขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นต้น