วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง