วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวสมศรี ตันบี้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย