พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง