จัดทำรายละเอียดโครงการ/แผนงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ