ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019