ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2564