แนวปฏิบัติการเปิดเรียน On – Site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019