สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้ประสานความร่วมมือในการบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยาศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง