6. จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน วิทยฐานะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง