ประชุมคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง และระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564