9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในจังหวัดระนอง

9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในจังหวัดระนอง