สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 “ศึกษาสัญจร เพื่อน้องน้อย” ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ในพื้นที่ 5 อำเภอ 5 โรงเรียน ในจังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบวินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีโอกาสแสดความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร