นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-Net) ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 สนามสอบ สนามสอบโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยาและสนามสอบโรงเรียนดำรงศาสน์วิmยา ทางสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามขั้นตอน ด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)