ออกติดตาม ดูแล และช่วยเหลือการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุ 5 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี ณ โรงพยาบาลระนอง โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน 26 โรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 260 คน