ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจิตอาสา สนง.กศน.จังหวัดระนอง รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงเรียนกระบุรีวิทยา รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางนอน