ฉบับที่ 25/2565 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานศูนย์สอบ และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลธรรมรัตน์, สนามสอบ ร.ร.วัดอุปนันทาราม, สนามสอบ ร.ร.ศรีอรุโณทัย และสนามสอบ ร.ร.หมิงซิน ทางสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)