วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสมศรี  ตันบี้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประธานศูนย์สอบ และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบ
ร.ร. วัดอุปนันทาราม, สนามสอบ ร.ร. พัฒนศาสน์วิทยา และสนามสอบ ร.ร.ดำรงศาสน์วิทยา ทางสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)