สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี ให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ มีคุณธรรม และเพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
1.การเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักกรีวงศ์
2.สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมือง
3.การปลูกฝังความรักชาติและทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
4. การศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล
โดยมีกำหนด จัดกิจกกรรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 และรุ่นที่ 2 จัดในไตรมาสที่ 3 ซึ่งได้ รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการ ดังนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทการราบที่ 25
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
นางสาวแสงเดือน ทองเมืองสัก ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ศ.ระนอง
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ที่ 41
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดระนองทุกสังกัด