ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานประชุม ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นรองประธาน และนางสาวรัชนี จิตต์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีระเบียบวาระ การประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน 7 เรื่อง