ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทัพบบกว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยาน ฯ

229