ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านลำเลียง และโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อทำการสำรวจตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ ความเป็นพลเมืองของผู้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษา ปีที่ 6 ตามโครงการวิจัยคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียนฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ