จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นรองประธานการประชุม และนายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องพิจารณา จำนวน 17 เรื่อง