สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)“ ครั้งที่ 1 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม และน.ส.สมศรี ตันบี้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง