ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 1 ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดระนอง