สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 จำนวน 5 ราย