ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาสที่ 2