หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 เรื่อง

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ว 34 ปี 2547 การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งข้าราชการพลเรือน
ว 10 ปี 2548 การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออก พศ.2548
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ.2548
ว 7 ปี 2552 ย้ายและเลื่อน 38ค.(2)
ว 14 ปี 2552 จัดกลุ่มตำแหน่ง
ว 27 ปี 2555 หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก 38ค.
ว 9 ปี 2556 ขอกลับเข้ารับราชการ
ว 8 ปี 2556 มาตรฐานตำแหน่ง
กพ. ว 18 ปี 2556 กำรอนุมัติคัดเลือกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
แนวปฏิบัติการช่วยราชการครู สพฐ. ปี 2557
ว.16 ปี 2557ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
ว 5 ปี2558 หลักเกณฑ์การโอนพนักงานท้องถิ่น
ว 4 ปี 2559 ปรับปรุงการขอใช้บัญชี 38ค.(2)
ว 30 ปี 2560 ย้ายโอน 38ค.(2)และพลเรือนสามัญ
ว 29 ปี 2560 โอนท้องถิ่น มาเป็น 38ค.(2)
ว 9 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วน
ว10 ปี2561 เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนผู้สอบแข่งขัน
กพ. ว 10 ปี 2561 กำรให้หน่วยงานภาครัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ว.14 ปี 2563 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วยทั่วไป
ว.6 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ว.6 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารดารศึกษา
ว.1 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ว 24 ปี 2548 กคศ. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 7 ปี 2553กคศ. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ว.27 ปี 2555กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ว 7 ปี 2556 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว 4 ปี 2558 กคศ.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
ว 4 ปี 2559 กคศ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งชขันเพื่อบรรจุบุคคล
ว 22 ปี 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 9 ปี 2560 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว 25 ปี 2561 การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว.8 ปี 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร. และ ผอ.ร.ร.
ว14 ปี2563 ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ
ว.22 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
คุรุสภา ปี 2563 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ว.1 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ว.27 ปี 2560 ก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและยุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ว.26 ปี 2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว.4 ปี 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ปี 2563 เพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาฯก่อนแต่งตั้ง รองผอ.เขต และ ผอ.เขต
ว.2 ปี 2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ว.4 ปี 2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล
ว.8 ปี 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว.2 ปี 2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม วิจัยฯ
ว.19 ปี 2561
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ว.18 ปี 2560 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
กฎ กคศ.เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2561
ว.20 ปี 2561 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรฯ
ว.5 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว.6 ปี 2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ
ว.7 ปี 2562 การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ว.117 ปี 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
กฎ กคศ.ปี 2549 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
กฎ กพ. ปี 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (1)
ว .17 ปี 2552 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน
ปี 2558 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2)
ปี 2561 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
ปี 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว1422 ปี 2562 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนฯ
ว.1692 ปี 2562 หนังสือสพฐ.การเลื่อนเงินเดือน
ว.9 ปี 2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯการปรับเงินเดือนตามคุณวูฒิที่เพิ่มขึ้น
ว.20 ปี 2563 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ว.4 ปี 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉาะสำหรับตำแหน่ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550