อบรมการส่งเสริมการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) / ระบบดูแลและติดตามการใช้สถานเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ณ ห้อง ICT วิทยาลัยชุมชนระนอง