สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 5 / 2565 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นรองประธานการประชุม และนายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องพิจารณา จำนวน 12 เรื่อง