ฉบับที่ 80/2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) ประเด็นย่อยลำดับที่ 1 งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศบนฐานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ภารกิจการเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์