ฉบับที่ 82/2565 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 18/2565 พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 57 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 66 โรงเรียน ณ ห้องประชุม รัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง