ฉบับที่ 83/2565 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวสมศรี ตันบี้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีที่นี่ระนอง ประจำปี 2565 ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง