ฉบับที่ 85/2565 นางสาวณฌา ถาวรกูร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จิตอาสา 904 รหัส 5B-110/4 ข เป็นตัวแทน 1 ใน 5 ของจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) เพื่อส่งเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมของคนในชาติและความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติด้วยการรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วนให้มี ความสามัคคี มีจิตสำนึกพลเมือง และจิตอาสา ทางระบบ Zoom