วันที่ (6 พฤษภาคม 2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม