ฉบับที่ 86/2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ในการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ