ฉบับที่ 87/2565 นางกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสาวณฌา ถาวรกูร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร่างความรู้ ความเข้าใจการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (ภาคใต้)