ฉบับที่ 89/2565 นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting